De verschillentusseneenRvskettingeneenstalenketting

Heb je eentechnischetaak, opdracht of transport? Of ben je op zoeknaar de verschillen in kwaliteittusseneenRvskettingeneenstalenketting? Dat is begrijpelijk. De materialenlijken erg veel op elkaar maar hebbentochverschillendeeigenschappen. Datbetekentdatzetoepasbaarzijn in elk eenanderesituatie. Het kiezen van het juistemateriaal in de juistesituatie is namelijk erg belangrijk: zekerwanneer het eenzware of ingewikkeldetaak is wil je zekerwetendat het materiaal je niet in de steek laat. Maar wat zijn dan de verschillentusseneenRvskettingeneenstalenketting? Het draaibijdeze twee materialenvooral op corrosie, slijtageensterkte van de materialen. Elk zijnze van waarde in hun eigen toepassing.

Rvsketting: waargebruik je het voor?

De techniek om eenRvskettingtemakenverschilt erg veel ten opzichte van het maken van eenstalenketting. Ditkomtomdat het materiaalrvs (ookwelroestvrijstaal) ergeenkoolstofaanwezig is. Daardoorontstaat de situatiedatpennen, bussenen platen nietgehardkunnenworden. Datergeenkoolstof in het materiaal RVS aanwezig is, betekentdat de rvskettingbijeennormalebehandeling van warmtebinnen de oven nietgebeurtomdaterdusgeenkoolstofaanwezig is. Doordatdezestof, koolstof, nietaanwezig is betekentditdat de rvskettingnietgaatroesten. Eenanderkenmerk van rvs is dat het nietgehardwordt. Rvskettingenhebbeneenlagerecorrosiebestendigheid.  

RVS stainless steel

RVS wordtookwelroestvaststaal of stainless steel genoemd. Het is eenmateriaaldateenechte trends is om sieraden van temaken. Mensenvinden het een erg mooimateriaalen het is daaromook erg populair. Daarnaast zit erweleennadeelaan RVS omdat het, ondanks de naam, tochkangaanroesten. Ditkangebeurenwanneer het in aanrakingkomt van chlorides, dusbijvoorbeeld het gloordatzich in eenzwembadbevindt. Ook kan het voorkomendaterroest op RVS kettingenontstaatdoordat de onderdelenniet in eenkoolstofvrijeruimtewordengebruikt. Daardoor is erkansdatervervuiling in de kettingachterblijft. Dezeelementenkunnenkoolstofelementenbijzichdragenwaardoor de RVS kettingkangaanroesten. Het is weleenstevigmateriaalenerkomennietveelkrassen op het RVS-materiaal. Het materiaal van eenrvsketting is echterwel tot 30% minder sterk dan dateenstalenketting is. Datbetekentdat de ketting van Rvseerderbeinvloedtwordt door onderanderesltijage. Ook is het gevoeligwanneer het in aanrakingkomt met bijvoorbeeldwarmte.

Eenstalenketting

Voorhijswerkzaamhedenenmechanischetransporten is eenstalenketting die extra sterk is eengoedeoplossing. Ze zijnbeschermdtegencorrosieenwordenbijvoorbeeldveelgebruikt in de visserijenscheepvaart. De stalenketting is sterker dan de varian in Rvs. Meer informatie op deze website.